header gratistheorie.nl

Aanwijzingen.

Artikel 82

 • 1. Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door:
  • a. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren,
  • b. de militairen van de Koninklijke Marechaussee voor zover niet behorend tot de in onderdeel a bedoelde ambtenaren,
  • c. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaars, en
  • d. de personen die optreden tijdens de praktijklessen of het praktijkexamen in het kader van een opleiding tot verkeersregelaar of een cursus voor verkeersregelaars, voor de duur van deze praktijklessen of dit praktijkexamen en voor zover gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling voor verkeersregelaars voorgeschreven kleding.
 • 2. Bij het geven van aanwijzingen door middel van gebaren worden, voor zover mogelijk, de in bijlage II vastgestelde aanwijzingen gegeven.
 • 3. Bestuurders zijn tevens verplicht de in bijlage II, onderdeel 8, vastgestelde aanwijzing om te stoppen op te volgen die wordt gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersbrigadiers.
 • 4. Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen door een begeleider van een railvoertuig een stopteken volgens model F10 van bijlage 1, een rode vlag of een rode lamp wordt getoond.

Artikel 82a

Weggebruikers zijn voorts verplicht de aanwijzingen op te volgen die worden gegeven door middel van de verlichte transparanten op personenauto’s, bedrijfsauto’s en motorfietsen in gebruik bij de in artikel 41a, eerste lid, onderdeel a, onder 1° en 4°, genoemde diensten en op bedrijfsauto’s van transportbegeleiders.

Artikel 83

Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen een stopteken wordt getoond dat bestaat uit een rode lamp dan wel uit een aan een voertuig van de politie of van weginspecteurs in dienst van Rijkswaterstaat aangebracht verlicht transparant, waarin de woorden "stop" of "stop politie" in rode letters tegen donkere achtergrond worden verlicht.


Aanwijzingen kunnen gegeven worden door daartoe bevoegde en herkenbare ambtenaren van politie, marechaussee en douane.
Als door een van deze personen een aanwijzing wordt gegeven, dan gaat deze aanwijzing boven de verkeersregels en verkeerstekens.
Als het verkeerslicht voor jou op groen staat en een politieagent jou duidelijk maakt dat je moet stoppen dan moet je dat ook doen.

Er zijn zeven verschillende standaard aanwijzingen welke je hieronder ziet staan. Je begrijpt dat een politieagent het verkeer niet kan regelen door zich alleen aan deze aanwijzingen te houden, maar hij zal met hand en arm gebaren proberen duidelijk te maken wat hij wil.

Verkeersbrigadiers die herkenbaar zijn aan hun oranje jas en hun stopbord mogen jou ook een stopteken geven, door middel van het ophouden van het stopbord. Kinderen die uit school komen kunnen dan veilig oversteken.
Verkeersbrigadiers regelen het verkeer op een vaste plaats. Bijvoorbeeld bij een school.

Verkeersregelaars regelen het verkeer en zorgen zo voor de veiligheid van de weggebruikers. Een verkeersregelaar kan op meerdere plaatsen worden ingezet.

Door middel van een verlicht bord op het dak van bijvoorbeeld een politieauto kunnen jou ook aanwijzingen gegeven worden.
Er kan bijvoorbeeld opstaan "STOP POLITIE" of "POLITIE-VOLGEN".
Ook deze aanwijzingen moet je opvolgen. Tevens hebben deze ambtenaren het recht om jou andere aanwijzingen te geven. Denk aan verkeerscontroles, alcoholcontroles, of het laten zien van je rijbewijs en kenteken papieren.

Verkeerslichten Agenten
Verkeerslichten Agenten