auto header gratistheorie.nl

Tijdelijk verlaging van de maximumsnelheid in geval van verstoring olie-aanvoer.

Artikel 86a

1.    In geval van een ernstige verstoring van de olieaanvoer kan bij regeling van Onze Minister worden bepaald dat op autosnelwegen en op autowegen, in afwijking van artikel 21, aanhef en onderdeel a, voor motorvoertuigen een maximumsnelheid geldt van 90 kilometer per uur.
2.    Het eerste lid is niet van toepassing op vrachtauto's, motorvoertuigen met aanhangwagen of autobussen, niet zijnde T100-bussen.
3.    Onze Minister stelt de regeling, als bedoeld in het eerste lid, vast in overeenstemming met Onze Ministers van Justitie en van Economische Zaken.
4.    De regeling, als bedoeld in het eerste lid, vervalt uiterlijk met ingang van de eerste dag van de vijfde kalendermaand na het tijdstip van inwerkingtreding.


Artikel 86b

Het is de bestuurders van de in artikel 86a, eerste lid, bedoelde motorvoertuigen verboden de ingevolge artikel 86a bepaalde maximumsnelheid te overschrijden.

Het RVV Milieuzones
Het RVV Milieuzones