auto header gratistheorie.nl

Overgifte kentekenbewijs.

Artikel 60 van de WVW:

 • 1.De houder van een kentekenbewijs is op eerste vordering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen verplicht tot overgifte van dat bewijs of van een of meer bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen delen daarvan, indien naar het oordeel van die personen:

  • a. ter zake van het voertuig, waarvoor het kentekenbewijs is afgegeven, de verschuldigde belastingen en rechten niet zijn voldaan;

  • b. het voertuig waarvoor het kentekenbewijs is afgegeven, niet voldoet aan de bij of krachtens deze wet vastgestelde eisen, met uitzondering van de ingevolge hoofdstuk III met betrekking tot de toelating tot het verkeer op de weg vastgestelde eisen;

  • c. het voertuig waarvoor het kentekenbewijs is afgegeven een schadevoertuig betreft dat voldoet aan bij ministeriële regeling vastgestelde kenmerken, dan wel indien het voertuig na herstel van de schade niet voldoet aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen ten aanzien van de wijze waarop de schade is hersteld.

 • 2.De in het eerste lid bedoelde vordering kan eveneens worden gedaan indien naar het oordeel van de daar bedoelde personen niet wordt voldaan aan de krachtens artikel 52, tweede lid, in het kentekenbewijs vermelde voorschriften.

 • 3.Indien het een kentekenbewijs betreft dat is afgegeven voor een aanhangwagen die overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde is voorzien van een identificatieplaat, kan aan de vordering worden voldaan binnen een bij die maatregel vastgestelde termijn.

 • 4.De in het eerste lid bedoelde personen doen in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen het kentekenbewijs of de ingevorderde delen daarvan zo spoedig mogelijk toekomen aan de Dienst Wegverkeer.

 • 5.De Dienst Wegverkeer geeft het kentekenbewijs of de ingevorderde delen daarvan terug:

  • a. in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, indien ter zake van het voertuig alsnog de verschuldigde belastingen en rechten zijn voldaan;

  • b. in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, indien het voertuig ter zake van de eisen waaraan het niet voldeed, alsnog is goedgekeurd;

  • c. in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, indien het schadevoertuig is goedgekeurd ingevolge bij ministeriële regeling vastgestelde eisen omtrent de wijze waarop de schade is hersteld;

  • d. in het geval, bedoeld in het tweede lid, indien alsnog wordt voldaan aan de krachtens artikel 52, tweede lid, in het kentekenbewijs vermelde voorschriften.

 • 6.De Dienst Wegverkeer geeft bij de teruggave van het kentekenbewijs of de ingevorderde delen daarvan tevens een keuringsbewijs voor het betrokken voertuig af, indien:

  • a. het kentekenbewijs is ingevorderd omdat het voertuig niet voldoet aan de eisen bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;

  • b. het voertuig is onderworpen aan een onderzoek dat ten minste een controle inhoudt op de eisen, bedoeld in artikel 75, eerste lid; en

  • c. artikel 72 voor dat voertuig geldt en binnen een jaar zal gelden.

 • 7.Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels vastgesteld omtrent de vordering van kentekenbewijzen.

 • 8.Bij ministeriële regeling, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, kunnen nadere regels worden vastgesteld omtrent het vijfde lid, onderdeel a.

Begrippen WVW Bevoegdheden opsporingsambtenaar
Begrippen WVW Bevoegdheden opsporingsambtenaar